Oplysningspligt

Oplysningspligt

Oplysninger:

Advokatcentret har adresse på Asylvej 13 i 6400 Sønderborg.

Vi kan kontaktes på telefonnummer 7442 0100 og på mailadressen mail@advokatcentret.dk.

Vores CVR-nummer er: 2785 2459.

Advokatcentret er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Advokatcentret har klientbankkonti i Kreditbanken nr. 7931 – 000 1024081, IBAN: DK4079310001024081 – SWIFT/BIC: AAKRDK22.
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside, FS Finansiel Stabilitet www.fs.dk

Advokaterne hos Advokatcentret er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokatcentret er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø og stiller garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Andersen Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
Advokatcentret anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokatcentret er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist og/eller utilfredshed med Advokatcentret, kan klienten klage Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Endelig kan det oplyses, at Advokatcentret skal foretage en §16 underretning såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Vi er forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt vi måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er vi forpligtet til at underrette rette myndighed, pt. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID-oplysninger til SØIK. Jeg må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.

Kontakt os for et uforpligtende møde, så vi kan finde den løsning der dækker dit behov.

© Copyright - www.advokatcentret.dk